تاریخ انجمن دانشگاه های افغانستان

نهادهای تحصیلات عالی افغانستان، که همواره تحت نظارت نظامهای غیر دموکراتیک فرارداشته اند، غالبا از آزادی اکادمیک و اناتومی نهادی خود محروم بوده اند، خاصه از آزادی برای تعامل با نهادهای داخلی و خارجی از طریق یک انجمن یا سازمان مستقل. پس از سقوط طالبان در زمان اداره مؤقت و حکومت انتقالی (2002 تا 2004)، وزارت تحصیلات عالی تحت رهبری داکتر شریف فایض با کمک پروگرام تبادلهء اکادمیک المان (دی آدی) و کنفرانس دانشگاه های آلمان (اچ آرک) با نماینده گی پروفیسر مایکل دکسنر، نخستین کنفرانس با انجمن رییسان دانشگاه های افغانستان را تأسیس کرد که در نوع خود نخستین انجمن مستقل و مشورتی دانشگاه های دولتی در تاریخ تحصیلات عالی کشور می باشد.

کنفرانس رییسهان دانشگاه های افغانستان

این کنفرانس که شگل یک انجمن را داشت و عضویت 19 نهاد تحصیلات عالی کشور را حاصل نمود، برای مدتی کمتر از دو سال فعالیت نمود. در این مدت کوتاه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نزدیک بین نهادها، تدویر کنفرانسها و ورکشابها در مورد مسایل تحصیلات عالی و برقرارکردن روابط و توأمیتهای اکادمیک با یک تعداد دانشگاه های منطقوی و بین المللی ایفا نمود. نخستین رییس آن پروفیسراکبر پوپل، رییس دانشگاه کابل، چندین کنفرانس در مورد معرفی و تطبیق سیستم کردیت و مسایل مربوط به آن را در کابل، هرات و مزارشریف دایر کرد و اهمیت نقش انجمن را در ایجاد اصلاحات آموزشی و حل مسایل مشترک به صورت برجسته تمثیل نمود. این انجمن قدم بزرگی در جهت برآوردن اهداف زیر بود:

– برقرارکردن روابط نزدیک بین نهادهای آموزش عالی

– برقرارکردن روابط بین نهادهای داخلی و بین المللی

– راه اندازی پروژهء مشترک تحقیقی

– ایجاد روابط نزدیک فرهنگی و اجتماعی و ورزشی بین محصلان نهادهای آموزشی عالی کشور

– کمک به نهادهای آموزش عالی در جهت حرکت به سوی آزادیهای – – کادمیک و اتانومی نهادی

– تبادل معلومات در بین نهادها و تشکیل دیتابس مشترک معلوماتی،

– کمک به نهادها در جهت تنظیم پروگرامهای مشترک و تدریس از طریق آنلاین

– کمک به نهادها برای اشتراک مساعی در جهت اصلاحات در نظام آموزشی کشور و دفاع از حقوق محصلان، استادان و نهادها،

– کمک به نهادها در جهت حل مسایل داخلی آنها و ایفای نقش مؤثر در حل منازعات مختلف و تقویت آشتی و وحدت ملی

– تقویت و ترویج روحیه ای صلح و مدارا در نهادها و جامعه

این انجمن نوبنیاد باوجود فعالیتهای چشمگیرو طرحها و اهداف بلندش برای آوردن اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور، توسط داکتر حسنیار، وزیر جدید تحصیلات عالی که جایگزین داکترشریف فایض گردید در سال 2005 ازمیان برداشته شد. وزارت تحصیلات عالی تا کنون علاقمندی در جهت احیای آن یا تشکیل انجمن جدیدی ازخود نشان نداده است.

نخستین انجمن دانشگاه های افغانستان

انجمن دانشگاه های افغانستان در نوع خود اولین انجمن در تاریخ تحصیلات کشور است. به عنوان انجمن مستقل دانشگاه های خصوصی و دولتی ، این انجمن در حقیقت ادامه ای کنفرانس رییسهای دانشگاه های افغانستان بوده و رسالت آنرا ادامه میدهد. در حالیکه آن نهاد مربوط به رییسهای دانشگاه ها بود ، این انجمن مربوط به دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی کشور است. بآنهم اپا توسط مؤسسان، رییسها یا معاونان آنها تمثیل میگردد.

یکی از اهداف عمده ای این انجمن فراگیربودن آنست تا بنواند از تمام نهادهای تحصیلات عالی کشور نمایندگی نماید. اصل فراگیربودن در اساسنامه، مرام، ودیدگاه آن ذکر گردیده است:

انجمن دانشگاه های افغانستان یک ارگان ارتباطی ، مشورتی ، معلوماتی و هم آهنگ کننده امور اکادمیک نهادهای عضوبوده، از توسعه و ارتقای کیفیت آموزش عالی در تدریس، تحقیق ودیگر خدمات آموزشی برای جامعه حمایت مینماید. این انجمن مصمم است برای بحث ، طرح و انکشاف پالیسی ها و استراتیجیهای تحصیلات عالی کشور مواقف و دیدگاه های آزاد و مشترکی درمورد مسایل و موضوعات اکادمیک اتخاذ نماید.

انجمن درآغاز به عنوان یک ضرورت کتله ای توسط نهادهای خصوصی تحصیلات عالی کشور برای حل مسایل و مشکلات آنها درعرصه های قانونگذاری و مقررات وزارت تحصیلات عالی برای نهادهای خصوصی آموزش عالی طرح گردید. بدبختانه در افغانستان دولت همواره محدویت های بیمورد بر سکتور خصوصی کشور تحمیل می نماید و در پروسه های قانونگزاری در بخش خصوصی از خبرگان این سکتور استفاده نمی کند. بنابران نهادهای خصوصی برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود به ایجاد یک تشکل جمعی در چهارچوب جامعهء مدنی کشور مبادرت ورزیدند تا بتوانند از طریق آن فعالیت های جمعی خود را تنظیم نمایند.

نخستین جلسه ء نماینده گان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی

در ماه اپریل سال 2008 ، به درخواست داکترشریف فایض، رییس مؤسس دانشگاه امریکایی افغانستان، مؤسسان و رییس های 9 نهاد خصوصی کشور جلسه مشترکی را درمقر سی دی پی دایرنمودند تا در مورد مسایل و مشکلات نهادهای خود و به گونهء اخص در مورد امکان تآسیس انجمنی برای نهادهای تحصیلات عالی کشور بحث و گفتگو نمایند. چند مشکل اساسی در قانون جدید تحصیلات عالی و مقرره وزارت تحصیلات عالی در مورد نهادهای خصوصی سبب گردید تا نماینده گان این نهاد ها از تشکیل انجمنی که بتواند آن ها را در حل مشکلات شان یاری دهد، حمایت نمایند.

درنتیجه شمار ی از اشتراک کننده گان آن جلسه مؤظف گردیدند به تهیه ء پیشنویس اساسنامهء انجمن و گام های در جهت ایجاد انجمن گردیدند. رابرت مافین، مشاورسی دی پی در امور انجمنها، و داکترشریف فایض موافقه نمودند که با نماینده گان در پیشنویس اساسنامه و دیگر اسناد لازم همکاری نمایند. در تشکیل انجمن نماینده گان نهادها و مشاوران سی دی پی، خاصه آقای نجیب شکور، نقش اساسی ایفا نمودند. آنها با همکاری یکدیگر طرح کار استراتژیک انجمن ، ویب سایت و دیگر اسناد ضروری فراهم ساختند.

تاًسیس انجمن دانشگاه های افغانستان

انجمن دانشگاه های افغانستان به تاریخ 12 آگست 2008 به صورت رسمی در هوتل سرینا تاًسیس گردید. پس از یک کنفرانس تشریفاتی که در آن تعدادی از شخصییت های دولتی از پارلمان و ریاست جمهوری ، وزارت ها و نماینده گان دانشگاه های دولتی و خصوصی ، اعضای مجمع عمومی انجمن ، اعضای هیئت مدیره را انتخاب نمودند. داکتر شریف فایض به حیث رییس انجمن انتخاب شد. افراد زیر به حیث اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند:

داکتر شریف فایض از دانشگاه امریکایی افغانستان

پروفیسر امان ا لله فقیری از مؤسسه تحصیلات عالی باختر

سید عبید ا لله محبوب از مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام

داکتر شهلا رشید از مؤسسه تحصیلات عالی مریم

داکتر محمد قاسم معصومی از مؤسسه تحصیلات عالی خراسان

داکتر جواد صالحی از از مؤسسه تحصیلات عالی کاتب

داکتر ذبیح ا لله شریفی از مؤسسه تحصیلات عالی کاردان

داکتر عیدالعلی محمدی از مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین

داکتر احمد طارق کمال از مؤسسه تحصیلات عالی خراسان

آقای فریدون فرامرز از مؤسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین بلخی

آقای محمود خیری از مؤسسه تحصیلات عالی میوند

به تاریخ 16 آگست اعضای هیئت مدیره، معاونان رییس و اعضای کمیته ها را انتخاب نمودند:

استاد فقیری به حیث معاون امور اکادمیک

آقای محبوب به حیث معاون امور اداری

داکتر شهلا به حیث مدیر امور مالی

آقای معصومی به حیث منشی انجمن

در همان روز اعضای هیئت کمیته های انجمن را تاًسیس و مسؤولان آنها را انتخاب نمودند.

admin-officer
No Comments

Leave a Comment: