تماس با ما

دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردم سالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است. ماموریت مجما تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است.

نام *

ایمیل *

موضوع

پیام


با ما در ارتباط باشید:

موسسه مجما برای هرگونه همکاری فرهنگی و اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارد، هدف ما بوجود آوردن افغانستانی آزاد، امن و سربلند است، بیایید برای رسیدن به این هدف دست به دست هم دهیم.

دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردم سالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است. ماموریت مجما تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است. مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

آدرس:

شماره خانه: 271

ناحیه 10 – قسمت الف سرک 8

کوچۀ 3 لیسۀ احمد شاه مسعود

قلعه فتح الله خان

شهر نو کابل – افغانستان

تلفن:

+93 (0)793 559 424

ایمیل:

info@acsf.af