اهداف سازمانی

مجما باورمند است توسعه و گسترش جامعه مدنی یک امر ضروری برای تعمیم مردمسالاری (دموکراسی) و همدیگر پذیری اجتماعی، پس از چندین دهه جنگ و کشمکش در کشور است.  اما تضمین پایداریِ مردم‌سالاریِ نوپا در کشور، نیازمند پایه و بنیادیست که بر قانون و قانونمندی استوار باشد. حکومتِ پس از طالبان در کشور، با چالش های وحشتناکی در عرصه های دولت سازی و ملت پروری روبرو بوده که حتی هنوز هم این چالش ها با تمام نیرو پا برجاست.  نقش و مسئولیتی را که جامعه مدنی می تواند در هردو راستا (ملت پروری و دولت سازی) انجام دهد، از یک سو به قوام ملت خواهد انجامید و از سوی دیگر سبب کاهش فاصله میان دولت و ملت خواهد شد. با پیشرفت فرآیند ها و روند های ملی وبین المللی، پیرامون افغانستان، مجتمع برای سازگاری با شرایط و پاسخ دهی بهتر به چالش ها، اهداف سازمانی خویش را بازنگری نموده است تا بر چالشهای فرا راه خویش فایق آید: