دیدگاه

یک جامعۀ مردم سالار، متحرک و پویا مبتنی بر ارزش‌های شهروندی

ماموریت

تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی