گشايش محفل:
محفل با تلاوت چند آيه از قرآن پاک به ساعت پنج عصر روز پنجشنه دوم سرطان ١٣٨٤ آغاز يافت . درمحفل گشايش سالگرد شماري از استادان پوهنتون،روشنفکران،اعضاي جامعة مدني،مؤسسات همکار و شخصيت هاي شناخته شدۀ کشور شرکت داشت.
نخست عبدالواسع ارين رييس هيئت رييسة مجتمع جامعة مدني سخنان خود ارائه کرد.

3rdyearACSF (1)3rdyearACSF (1)
3rdyearACSF (2)3rdyearACSF (2)عبدالواسع ارين :
مجتمع جامعة مدني در تلاش است تا يک ادارة حسابده وشفاف باشد. حساب دهي به اعضاي جامعة مدني مردم و منابع تمويل کننده با ارئه خدمات گسترده و ارزنده وشفافيت در امول مالي و تصميم گيري.
آرين افزود: من به نماينده گي از هيئت رييسه ميخواهيم از تلاشهاي خسته گي ناپذير محترم عزيز رفيعي و تيم کاري ايشان اظهار قدرداني نمايم.
خدمات خانم سوسن شمايدل که فعلاً درسمت مشاور مجتمع جامعة مدني ايفاي وظيفه مي کند. در تقويت ACSF و انتقال به يک اداة کاملاً افغاني جاي خود را داشته است. هيئت رييسة اداره که براي يک دورة انتقالي الي تدوير مجمع عمومي که هيئت رييسة جديد را تعيين خواهد کرد ، وظيفه دارد تا در ترتيب و تصويب پالسي ها ، ستراتيژيها و پلانها، نظارت به عملکرد اداره و راه نمودن راهنماييهاي عمومي کمک نمايد.
وى گفت: اساسنامة اداره سال قبل ترتيب گرديده وساير امور به اساس اساسنامه در دست اجراء است.
ما معتقدم که مجتمع جامعة مدني افغانستان با کمک شما دوستان وحاميان اداره در تقويت نهادهاي مدني جهت تشکيل جامعة منصفانه و پاسخگو، تشکيل شبکه ها و پخش اطلاعات و تشويق شهروندان افغانستان جهت سهم گيري در انکشاف سياسي و اجتماعي کشور يک ادارة فعال ومؤثر خواهد بود.
3rdyearACSF (3)3rdyearACSF (3)سوسن شمايدل مشاور و بنيادگذار مجتمع جامعة مدني افغانستان:
افتخار مي کنم که امروز همراه شما در بارة افغانستان صحبت مي کنم.
سوسن افزود : براي من جالب ترين سالهاي زده گي من همين سه سال گذشته ACSF است که همراه شما و همراه دوستان که امروز اينجا تشريف نه دارد کار کردم.
سوسن گفت: من کودکي نه دارم و مادر من چندين بار براي من گفت که مجتمع جامعة مدني افغانستان به گونة يکي از اطفال ما باشد. همينطور که شما ميفهميد که کودک سه ساله ميتواند به راه بگردند و ميتوانند نظريات خود داشته باشد و اين هنگامي است که اينها را اجازه بدهيم که به شيوة خود زده گي کنند.
همين سبب است که انجمن صلح سويس کوشش کرده که مجتمع جامعة مدني افغانستان به شيوه خود زنده گي را پيش ببرند.
سوسن علاوه نمود : براي من جاي تاسف است و جاي افتخار است که اخرين بار است که من حيث يکي از کارمندان مجتمع جامعة مدني افغانستان پيش روي شما حضور دارم، بخاطريکه اخرين سال قرارداد ما با اين مؤسسه است. اين در عين حال که يک مسؤوليت بزرگ بود،يک تجربة بزرگ هم بود اگر چه ادعا نه ميشود که تمام خواستهاي ما که ما مي خواستيم آنها را بدست بياريم با وجود اين ACSF تا حال بسيار کار کرده است.
نميدانم که ازشما حضار محترم چه تعداد آگاهي داريد که مجتمع جامعة مدني افغانستان يکي از بزرگترين پروژه ها را نه تنها براي افغانستان بلکه شايد براي جامعة مدني جهان تطبيق ميکند.
دفتر مشترک تنظيم از ACSF خواستار شده بود تا پروژة آموزشهاي مدني را در ٢٨ ولايات کشور پيش ببرد.
اونها مي فهميدند که مجتمع جامعة مدني ميتوانند اين کار را انجام دهد و به اجتماع ها بروند که هيچ کس اونجا رفته نميتواند و در مورد اطلاعات که اونها برايشان بسيار ضرورت دارند صحبت کند و براي اونها انگيزه بدهدکه درمورد آيندة خود فکر کنند.
سوسن گفت : تجربة من اين است که افغانها براي صلح کوشش مي کنند و براي آوردن دموکراسي کوشش مي کنند، کوشش مي کنند که آينده خوب داشته باشند و کوشش مي کنند جز از تغير باشند. اين چيز هاي است که من هر جاي که در مورد افغانستان صحبت شده ياد آوري کرده ايم.

سوسن يک از همکاران ACSF که در ارزگان شهيد شده بود ياد اوري کرد و گفت که اين براي من آموزنده است. وي گفت کار ما کار آسان نيست و ما کار دشوار را به پيش مي بريم. به اينخاطر که يک نفر به جنوب افغانستان براي اوردن اطلاعات درمورد انتخابات و ميرود که انها را انگيزه بدهد تا در بارة آيندة خود تصميم بگيرد، او که کشته ميشود به اين معني است که کار ما کار اسان نيست و ما راه دشوار را درپيش داريم.
من ميخواهيم که از شما ااظهار اطمينان کنم و شما را تشويق کنم که جامعة مدني افغانستان درساليان جنگ و حالا هم يکي از مهمترين کار هاي خود را انجام ميدهند.
شايد شما من را بگوييد که شما يک مشاور خوب بوديند درحال که من بسيار چيزها را از شما ياد کرده ايم.
3rdyearACSF (4)3rdyearACSF (4)
3rdyearACSF (5)3rdyearACSF (5)انجنير عزيز رفيعي رييس مجتمع جامعة مدني افغانستان در بارة بوجود آمدن و فعاليتهاي سه سالة مجتمع جامعة مدني صحبت کرد.
وي گفت: بشترين فعاليتهاي مجتمع جامعة مدني افغانستان در بخش رسانه ها است که مجلة بنام جامعة مدني را نشر مي کنم. خوشبختانه با ايجاد مجلة جامعة مدني براي اولين بار در افغانستان بحث روي مقولة جامعة مدني به شکل رسمي شروع شد.ومجلة جامعة مدني افغانستان براي اولين بار بحث گسترده دربارة اصطلاح جامعة مدني دارد.
انجنير رفيعي علاوه بر مجلة از خبرنامة مجتمع جامعة مدني به زبانهاي پشتو،فارسي دري و انگليسي ياد آوري کرد و گفت که به زودي در صفحه انترنيت ACSF ديده خواهد شد.
او در بارة محتويات مجلة گفت که ما مجلة جامعة مدني به زبانهاي فارسي دري ، پشتو و گاهي به زبان تورکي ازبيکي هم مطالب پخش ميکنيم.
رفيعي در بخش آموزشهاي مدني گفت که ما در اين باره برنامه هاي وسيع و گسترده داشتيم که در بخش قانون اساسي افغانستان،در انتخابات رياست جمهوري و همچنان در بخش انتخابات پارلماني در افغانستان.
وي افزود که مورد قانون اساسي افغانستان ما اضافه از ٤٥٠هزار نفر در سراسر افغانستان رسيدم که بدون شک اونها به فاميل خود و به جوامع که اونها به تماس بودند به تماس شدند که تعداد شان تا الي پانزده نفوس افغانستان احتوا ميکنند.
او گفت ما در مورد قانون اساسي در ٢٢ ولايات کشور کار کرده ايم و در انتخابات رياست جمهوري ازطريق ١٥ انجو هاي همکار خود در ٢٨ولايات کشور کار کرده ايم.
درمسايل مربوط به ايجاد شبکه هاي اجتماعي وجامعة مدني در سراسر افغانستان مجتمع جامعة مدني افغانستان بسيار به دقت کار کرده و فعلاُ شبکة جامعة مدني ما به همکاري چند مؤسسات همکار در ٢٨ ولايات کشور به صورت بسيار دقيق و حساس کار مي کنند.
وي گفت ما اوميدوار هستيم که در انتخابات پارلماني که ما پيش مي بريم حدوداً ده مليون نفر تحت پوشش قراردهم.

مسايل مربوبه راه اندازي همايش ها،جلسات ومربوط به دادخواهي و بررسي و تحليل پژوهش هاي مختلف در بخشهاي مختلف از مسايل سياسي و اجتماعي و مدني مجتمع جامعة مدني افغانستان کار کرده. اولين نامة سرگشادة به رياست جمهوري افغانستان است که در ارتباط به ثبت دارايي هاي وزرا و اراکين دولتي است و آخرين نامة سرگشاده که دربارۀ کابينة جديد بود که مردم چگونه کابينه را ميخواهد.
همچنان ما در مسايل سياسي،اجتماعي و مدني چندفعاليت داشتيم. ما توانيستم که يک کميته براي دادخواهي معلولين ايجاد کنيم .
ما در مورد تقويت و بالابردن ظرفيت نهادهاي مدني در افغانستان شديداً کار کرده ايم و در آينده هم خواهد کار کنيم.
به ويژه مؤسسات همکار ما در بخشهاي مالي،اقتصادي و مسايل تخنيکي تا حدود که ما توانيستيم همکاري کرده ايم.
عزيز رفيعي گفت: در سال جاري ما توانيستم که هيئت رييسة مجتمع جامعة مدني افغانستان به صورت بسيار دقيق تعيين بکنيم.
فعاليت هاي عمدة ما از سال گذشته تا حال دومين کانفرنس جوانان افغانستان است که در سال ٢٠٠٢ در ١٥ الي ١٨ماه مي صورت گرفته و همچنان ورکشاپ تجارت و سرمايه گذاري در افغانستان که درماه جولاي ٢٠٠٢ صورت گرفته. همچنان اولين،دومين و سومين کانفرنس جوانا در کابل،هرات و باميان به همت جوانان و همکاري مجتمع جامعة مدني افغانستان افتخار بخشيده.
ورکشاپ نظر خواهي در مورد قانون اساسي افغانستان است که قبل از تدوين قانون اساسي افغانستان صورت گرفته و به درخدمت کمسيون قانون اساسي افغانستان،دولت و مردم افغانستان قرار گرفته است.
همچنان کانفرانس سهم گيري جامعة مدني افغانستان در مسايل بازسازي اقتصادي و سياسي افغانستان که در برلين به همت مجتمع جامعة مدني افغانستان صورت گرفته و همچنان ده ها فعاليتهاي ديگر مجتمع جامعة مدني افغانستان در راسته هاي مختلف صورت گرفته است.

3rdyearACSF (6)3rdyearACSF (6)
عزيز رفيعي در پايان صحبت خود گفت : قوي ترين کار را که ما فعلاً در پيش روي داريم آموزشهاي مدني در مورد انتخابات پارلماني است و اميدوار هستيم که به ايجاد يک پارلمان دقيق و کارا در افغانستان به وجود بيايد.
3rdyearACSF (7)3rdyearACSF (7)داکتر سيماسمر رييس کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان:
من افتخار دارم که در اولين جلسة مجتمع جامعة مدني افغانستان اشتراک داشتم و حالا سه سالگي ايشان براي کارمندان مجتمع تبريک مينمايم.
سيماسمر گيله داشت که اقاي رفيعي در صحبتهاي خود از حقوق بشر ياد نه کرد.
وي گفت: درست است که رسيدن به جامعة مدني توسط قانونيت ميشود ولي قانون که مبدايش احترام به بشريت نه باشدباز هم جامعة مدني رشد نمي کند. در اين رابطه از کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان هميشه به جامعة مدني اتکاء کرده.
وي علاوه نمود که جامعة مدني در افغانستان واقعاً يک نياز است و انسان هاي آگاه ،روشنفکران و تحصيل کردة افغانستان پيشتازشان است.
خانم سمر جامعة مدني را تنها به پتلون پوشيدن نميدانست وي گفت: ما بايد احترام به کرامت انساني نمونه هاي خوب درجامعة باشيم تا ديگران سخن ما را بشنود.
او گفت هنوز هم جامعة مدني به صورتيکه واقعاً همکار باشد و پلان کند کارهاي خود رشيد نه کرده است. ما ميبينيم که مجتمع جامعة مدني افغانستان، شبکة حقوق بشر و جامعة مدني افغانستان و يا ديگر که در اين راسته کار مي کند به صورت کواردينيت کار نمي کند که بايد مشترک و پلاند شده کار بکنند.
سيماسمر گفت ما خواهان همکاري جامعة مدني با حقوق بشر هستيم هنگاميکه ماقضايا را مطرح کرده ايم مثل راپور شير پور، کنفرانس مطبوعاتي درمورد شکنجه دادن زندانيان از طرف دولت و پوليس و ديگر راپورها توقع داشتيم که مجتمع جامعة مدني افغانستان درمجموع صداي خود را بلند کند و با همنوا باشند. بخاطر اين که يکي از وظيفه هاي جامعة مدني در تمام جهان اين است که تلاشها بکند براي حساب دهي و شفافيت.
اگر جامعة مدني انتقاد داشته باشند بايد انتقاد خود بکند تا ما بفهميم و نواقص خود اصلاح کنيم.و باهم همنوا فعاليت بکنيم.
داکتر سمر گفت ACSF بايد هنگام آموزشهاي مدني دربارة انتخابات پارلماني بايد براي حقوق بشر هم تبليغ کنند.
3rdyearACSF (8)3rdyearACSF (8)داکتر رنگين سپنتا مشاور رياست جمهوري در امور خارجه :
اگر به سه سال پيش نظر باندازيم

حبيب الله رفيع رييس دايرت المعارف مرکزي اکادمي علوم افغانستان.
در ارتباط به پيشينة جامعة مدني مانند اشو، بابل،کلده،مصر، هند،يونان و ديگر مدنيت هاي جهاني ياد کرد و گفت که افغانستان هم ارتباط کنندۀ همچنين مدنيتهاي جهاني هستند.
او گفت: مدنيت در افغانستان چهار يا چهارونيم سال قبل از دورة يما آغاز شده است که بنياد يک شهر متمدن را پايه گذاري کرد.3rdyearACSF (9)3rdyearACSF (9)
او همچنان از پندارنيک کردارنيک و گفتارنيک زردشتي ها و همچنان از کوشانيها ياد اوري کرد.
او گفت با آمدن دين مقدس اسلام گامهاي مدني برداشته شد و بالاخره امير شير علي خان به اوردن ريفورمها و اصلاحات يک عده از بنياد هاي گذاشت که براي جامعة مدني ما بنيادها شمرده مي شود.
امير شيرعليخان براي بار نخست در افغانستان کابينة را بوجود آورد و براي بار اول در افغانستان مطبعه و اخبار به ميان آورد. و براي بارنخست در افغانستان آموزشهاي نظامي و ملکي به شوة عصري به ميان آورد و براي بار نخستين شهر تاريخي شير پور ساخت که بدبختانه حالا چور وچپاول شد.
بعد ازين جنبش مشروطه خواهي يک جنبش مدني بود که براي مدنيت قربانيها داده اند و مي خواست که ملت بر تعيين سرنوشت خود حاکم شود که در نتيجه استقلال افغانستان به دست آورده شد و در هر گوشة افغانستان نشرات آغاز شد و بالاخره شوراي دولت ساخته شد،لويه جرگه ها به گونة نوين به ميان آمد،قانون اساسي ساخته شد و قانون آزادي مطبوعات ساخته شد و درهمين دروه در سال ١٣٠٧قانون ولسي جرگه ساخته شد. ولي يک اغتشاش اين همه را ازميان برد انتخابات به تعويق افتيد تا در ١٣١٠در افغانستان مجلس اعيان و ولسي جرگه ساخته شد و از طرف مردم انتخابات صورت گرفت و لسي جرگه را ساخت.
به همين طور افغانستان عضو جامعة جهاني شد و اعلامية حقوق بشر را پذيرفت و امضا کرد.
دهه دموکراسي هم يک تجربة ديگري در ارتباط به حقوق مدني بوده است و بالاخره در حکومت داوود خان آمدن نظام جمهوريت هم مظهر زنده گي مدني و جامعة مدني بود.
آقاي رفيع گفت بعد از ساليان جنگ در افغانستان نياز به يک نهاد مدني بود که سه سال قبل نهاد به نام مجتمع جامعة مدني به ميان آمد و در اين سه سال کارهاي گوناگون را انجام داده است.
رفيع در پايان سخنان خود سومين سالگرد مجتمع جامعة مدني را باهمه تبريک گفت.
عبدالعلي کوهي استاد پوهنتون کابل در مورد جامعة مدني و مطبوعات صحبت کرد.
استاد کوهي گفت: يقيناً مطبوعات پيوند است که رابطة مردم با حکومت تامين ميکند. هر قدر دولت داراي ارزشهاي دموکراتيک بوده باشد به همان اندازه ميتواند از طريق مطبوعات آزاد،بي طرف و واقع نگر افکار عامه را درک کند.
او گفت مطبوعات به معني اطلاع رساني و آگاهي بخشيدن، امروز ما نمونه هاي بارز در جهان داريم. او از اوترگيت و زندان ابوغريب در عراق نام گرفت که به وسيلة رسانه ها جهاني شد.
کوهي گفت مطبوعات نه تنها به مردم اطلاع ميرساند بلکه به مردم آگاهي ميدهد.
استاد کوهي در پايان سخنان خود پيشنهاد گسترش فعاليتهاي مدني به ولايات کشور کرد.
بعد از استاد کوهي رييس محيط زيست و حقوق بشر عبدالرحمن هوتکي 3rdyearACSF (10)3rdyearACSF (10)مقالة خود خواند وبعد ازان ويب سايت انترنيت مجتمع جامعة مدني افتتاح شد که هنگام غروب افتاب به ترنگهار ستار استاد سپند محفل به پايان رسيد.