دفتر مرکزی کابل

دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردم سالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است. ماموریت مجما تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است. مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

دفاتر ساحوی

دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردم سالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است. ماموریت مجما تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است. مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

چارت پروگرامها

دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردم سالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است. ماموریت مجما تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است. مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.