• د افغانستان د مدني ټولنې د شبکو وده، همغږي او پیاوړي کول
  • د افغانستان د ښارمنو د نظریاتو او اندیښنو پیژندل او مخی ته راوړل او په سیاسي، ټولنېزو او اقتصادي بهیرونو کې د هغوی ښکېلول
  • د افغانستان د خلکو او مدني ټولنې د سازماني وړتیاو لوړول
  • د ښارمنۍ د ارزښتونو او د رضاکارۍ د روحیې تقویت کول