الف. د مجما لیدلوری: د یوې ولسواکې، پرمختلونکې او د ښارمنۍ په ارزښتونو ولاړې  ټولنې منځته راوړل.

ب. د مجما دنده: د عدالت غوښتنې، وړتیا لوړونې او همغږۍ له لارې د ښارمن روزنې او دولت جوړونې بهیر آسانه کول.

ج. د مجما موخه: د مجما موخه د یوې متنوع، ګډونپالې، هر اړخیزې او یو موټې مدني ټولنې ته وده کول او پیاوړي کول دی.