تمویل کنندگان مجما

تمویل کنندگان ما را میتوانید اینجا ببینید، در صورت تمایل شما نیز میتوانید به این لیست بپیوندید:

در زیر لیست تمویل کنندگان، معلومات  و وب سایت یا ایمیل آنها را لیست کرده و در این جا معلومات بدهید. دیدگاه مجما ایجاد یک جامعه مردم سالار، متحرک و پویا مبنی بر ارزشهای شهروندی است. ماموریت مجما تسهیل روند شهروند پروری و دولت سازی از طریق دادخواهی، ظرفیت پروری و هماهنگی است. مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

    Sorry, no posts matched your criteria.