نشست نهاد های مدنی غوردر دفترولایتی مجتمع جامعه مدنی.

دفتر ولایتی مجتمع جامعه مدنی غوربا درک شرایط ونیازمندی های مردم افغانستان به تاریخ 2013/13/7در سالون جلسات این دفتر تمام نهاد های مدنی ولایت غور را خواسته وروی موضوعات ذیل بحث وگفته گو کردند: تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان کشور، برگذاری انتخابات در زمان معینه آنوحمایت ازامضا پیمان راهبردی ایالات متحد امریکا با دولت افغانستان وبویژه در بخش امنیتی که فعلا یک سلسله مشکلات وجود دارد تبادل افکار صورت گرفته وبه تعداد 30 تن ازنماینده های نهاد های جامعه مدنی وفعالین مدنی در این نیشست حضور داشتند.

سرانجام همه اشتراک کننده گان به توافق رسیده اند، که به تاریخ 7/14/2013 تظاهرات را سازماندهی نمایند که صدا نهاد های جامعه مدنی ولایت غور به خاطر دست آورد های یازده ساله دولت افغانستان بلندشده ونهاد های جامعه مدنی دیگر خواستاری بد بختی وجنگ در افغانستان نبوده وخوستار انتخابات شفاف وبه موقع آن میباشند، ودر برابری نا بسامانی های وناهنجاری استاده گی خواهند نمود.نهاد های جامعه مدنی غور تا هنوز در برابر تمام نابسامانی ها در ولایت غور صدا خود را بلند نموده واز رویش های متعدد دادخواهی وحرکت های مدنی برای رسیدن به تحقق عدالت ا جتماعی استفاده نموده اند . که دست آوردهای چشم گیری را تا هنوز داشته اند وامروز نهاد های جامعه مدنی غور تنها روزنه امیدی برای مردم این ولایت بوده ویگانه مرجع که بلند کننده صدا مظلومانه مردم غورمیباشد هستند.

Aziz Rafiee About the author
No Comments

Leave a Comment: