حاکمیت قانون مجما در ولایت کندز

تشکیلات پولیس از قدیم الایام وجود داشت وریشه های تاریخی و بین المللی دارد، چنانچه تاریخچه تشکیل پولیس در کشور مصر سابقه چند هزار ساله را نشان میدهد و در دوره های مختلفه و اولیه...

Read More

جنبش اعتراضی دانشگاه کابل

هنگامی که تعطیلی صنف های درسی در دانگاه کابل وارده چهارمین هفته خود می شد، رییس جمهورکرزیدر سخنرانی نوبتی رادیوی خود در تاریخ 13 جوزا 1392 از تمام استادان و محصلان خواست با در نظرداشت...

Read More