کمپاین مبارزه با فساد

انتخاباتتنها روزنه ی امیدست که رسیدن به مشروعیت و مشارکت را از دریچۀ دموکراسی تامین می نماید. نتیجۀ انتخابات گذشته به ما آموخت تا ساختار ها و قوانین را برای مشارکت دقیق مردم، تدویر انتخابات شفاف و سراسری اصلاح و بازنگری کرد. مجما باور دارد...

Continue Reading

انجمن گل­های دودی

آموزش‌های ابتدایی را در لیسة محجوبه هروی تمام کرد. بعد از فراغت از مکتب وارد دانشکدة زبان و ادبیات دانشگاه هرات شد. نادیا هنوز دانشجوی سال چهارم دانشگاه بود که به خاطره‌ها پیوست. از سال‌های نوجوانی به سرودن شعر پرداخت و خود دربارة این رخداد...

Continue Reading

سنت، مدرنیته و سینما

به ‌من وظیفه داده شد تا در پیوند به ‌جامعة سنتی و سینما‌ چیزی بنویسم؛ این‌که این دو مفهوم کاملاً متضاد، در جامعة ما چه‌گونه تعامل‌یا تقابلی داشته‌اند و این امر چه‌ نتایجی را در پی داشته است؟ هم‌چنان در جریان این بحث اشاره‌هایی ...

Continue Reading