نشست نهاد های مدنی غوردر دفترولایتی مجتمع جامعه مدنی.

دفتر ولایتی مجتمع جامعه مدنی غوربا درک شرایط ونیازمندی های مردم افغانستان به تاریخ 2013/13/7در سالون جلسات این دفتر تمام نهاد های مدنی ولایت غور را خواسته وروی موضوعات ذیل بحث وگفته گو کردند: تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان کشور، برگذاری انتخابات در...

Continue Reading

شاعری درآن سوی دیوار فراموشی

داملا ارباب محزون بدون تردید، در سخنوری جایگاه بلندی دارد. در بخارا آموزش دیده و و بر دانش‌های مروج روزگار خوش احاطه داشته است. از نام آوران شعر بدخشان است، اما پس از آن که چهره درنقاب خاک کشید، کسی اندرباب سخنوری و دیگر ابعاد...

Continue Reading

قیام میترا، در رستاخیز واژگان

سال 1373 خورشیدی خالده فروغ نخستین گزینۀ شعرهایش را زیرنام « قیام میترا» در شهرکابل انتشار داد. سال‌های دشواری بود، سال‌های خون و آتش، سال‌های جنگ های کوچه به کوچه در کابل، سال‌های که هرکوچه گورستانی بود، سال‌های کوچ و آواره‌گی کتله ای که تا...

Continue Reading

مسعود اطرافی و آن چوکی چرخهدار

مفهوم این سخن بزرگ خواجۀ رندان حافظ را زمانی دریافتم که در سرطان 1376 خورشید از دروازۀ تورختم آن سو گذشتم و پیوستم با کاروان چندین میلیونی آواره گان سرزمین خویش، شاید می خواستم بدانم که آسمان در آن سوی در سرزمین های غربت چه...

Continue Reading