معرفی پروژۀ توانمندی

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند. جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند....

Continue Reading

گردهمایی مسالمت‌آمیزی نهاد های مدنی، حقوقی و شهروندان بامیان

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند. جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند....

Continue Reading

تاریخ انجمن دانشگاه های افغانستان

در ماه سپتمبر انجمن ویب سایت خودرا طرح و آماده نمود. یکی از اهداف ویب سایت توسعه قاعده عضویت آن در کشور و برقرار نمودن روابط با انجمن های مماثل و نهادهای اکادمیک در جهان می باشد. امید است این ویب سایت قدم...

Continue Reading

گفتمان حقوق زن دردر دفتر ساحوی مجما در بامیان

در تاریخ 10 دسامبر 2013 بخش دوم گفتمان حقوق زن در دفتر ساحوی مجما در بامیان با حضور بیش را 50 نفر از محصلین، معلمین، متعلمین، نماینده نهاد دولتی و نهاد مدنی و همچنان مهمانان برنامه آقای محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیا و...

Continue Reading

حاکمیت قانون مجما در ولایت کندز

تشکیلات پولیس از قدیم الایام وجود داشت وریشه های تاریخی و بین المللی دارد، چنانچه تاریخچه تشکیل پولیس در کشور مصر سابقه چند هزار ساله را نشان میدهد و در دوره های مختلفه و اولیه اسلام بنام العسس مفهوم نگهبان، گزمه و معلومات در زمینه...

Continue Reading

استقبال پولیس از برنامه پولیس مردمی در ولایت کندز

عبدالرسول، آمر سمت ولسوالی علی آباد نیز میگوید: «با استفاده از راه های جلوگیری از خشونت که یکی از موضوعات درسی دفتر مجتمع جامعة مدنی بود، موفق به مهار و کنترول یک منازعة خشونت بار شدم بگونه یی که در آغاز یکی از طرفین احساس...

Continue Reading

اثرات برنامه ی پولیس مردمی در ولایت تخار

به همین خاطر موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان برنامه را زیرنام (تقویت حکومتداری خوب وحسابدهی) که از سوی موسسه بین المللی کونترپارت حمایت مالی می شود زیر دست گرفته است این برنامه مدت هشت ماه (1 جنوری 2013_31 اگست 2013) ادامه دارد، ودر سه ولایات...

Continue Reading

جنبش اعتراضی دانشگاه کابل

هنگامی که تعطیلی صنف های درسی در دانگاه کابل وارده چهارمین هفته خود می شد، رییس جمهورکرزیدر سخنرانی نوبتی رادیوی خود در تاریخ 13 جوزا 1392 از تمام استادان و محصلان خواست با در نظرداشت نیازمندی های کشور نگذارند لحظه ای از فرصت های شان...

Continue Reading

گرازش از پروژۀ تقویه حکومتداری خوب و حسابدهی

حدود سه دهه جنگ در کشور ، افغانستان به چالش های گوناگون از جمله فساد ادارای روبرو شده است ، پدیده فساد نه تنها دولت افغانستان، بلکه جامعه جهانی را نیز سخت نگران ساخته است، با این حال دولت افغانستان در حدود یازده...

Continue Reading

صدای ما حق ما “ایجاد شبکه های جوانان در کابل و بلخ”

یکی از مو ضوعات مهم که در افغانستان رسیده گی به خواست ها و نیاز های جوانان است. بر اساس اطلاعات اداره احصاییه مرکزی افغانستان در سال 1391، حدود 48% تمام نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهند، زیرا جوانان با چالش های مانند بحران...

Continue Reading